REGULAMIN

§ 1

Regulamin

Regulamin określa warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu fakturomania.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

§ 2

Oznaczenie podmiotów i wyjaśnienie znaczeń

 1. Usługodawcą (prowadzącym serwis internetowy pod adresem https://fakturomania.pl/) jest Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Gen. L. Okulickiego 19B lok. 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000495029, o nr. REGON: 147060749 oraz NIP: 529-18-02-680 o kapitale zakładowym 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych.
 2. Użytkownikiem jest korzystający z serwisu. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba prawna może korzystać z serwisu przez swoje organy w sposób przewidziany w przepisach prawa i w opartym na niej statucie.
 3. Serwis - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem https://fakturomania.pl/ służąca prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostek mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, które prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Rzeczypospolitej o charakterze usługowym lub handlowym. System nie jest dedykowanym narzędziem dla działalności, w których występują transakcje przynależne kwalifikacją dla zysków kapitałowych, o których mowa m.in. w art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (np: obrót kryptowalutami, papierami wartościowymi, akcjami, udziałami, zyskami z osób prawnych) oraz transakcje transgraniczne.
 4. Cookies - Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
  1. pocztę elektroniczną (e-mail) na adres kontakt@fakturomania.pl,
  2. formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie Usługodawcy.
 6. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przewidywany czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 48 (czterdzieści osiem) godzin, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże późniejsza odpowiedź nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).
 7. Oświadczenia i zawiadomienia między Użytkownikiem a Usługodawcą dokonywane są w formie elektronicznej, przez którą rozumie się:
  1. wysłanie wiadomości e-mail przez Użytkownika na adres Usługodawcy kontakt@fakturomania.pl,
  2. wysłanie przez Usługodawcę wiadomości na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.
 8. Baza Wiedzy znajdująca się pod adresem https://pomoc.fakturomania.pl/ oraz Kanał YouTube Fakturomania znajdujący się pod adresem link stanowią integralną część Serwisu znajdującego się pod adresem https://fakturomania.pl/. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu znajdują bezpośrednie zastosowanie względem Bazy Wiedzy oraz kanału YouTube.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu („Usługi") usługi polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu.
 2. Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do skryptu (kodu źródłowego) Serwisu przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie („Umowa”) usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez akceptację niniejszego regulaminu wraz z rejestracją zgodnie z poleceniami Usługodawcy. Warunki oraz treść Umowy stanowi niniejszy regulamin oraz przyjęta oferta, udostępniona pod adresem https://fakturomania.pl/cennik. Umowa zawierana jest na czas oznaczony odpowiadający okresowi wybranego pakietu bez możliwości wypowiedzenia jej przed upływem niniejszego terminu, Usługodawca nie zwraca zapłaconej przez Użytkownika opłaty za subskrypcję za dany pakiet w przypadku zaprzestania korzystania Użytkownika z Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji. Rejestracja w serwisie Usługodawcy jest równoznaczna z akceptacją treści niniejszego regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Usługodawcy, w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług przeczytać oraz zapisać treść Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.
 5. Usługodawca może jednakże, niezależnie od zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wysyłać Użytkownikowi wiadomości („Komunikaty"), które nie stanowią informacji handlowej, a są niezbędne do korzystania z Usług lub też są konieczne do wyegzekwowania przestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa i Regulaminu.
 6. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, oraz dodawać lub usuwać świadczone usługi.
 7. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie obejmują usług z zakresu doradztwa podatkowego, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  1. dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz sygnalizatory www – Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 89.0.1, Google Chrome w wersji nie niższej niż 80 lub Safari w wersji nie niższej niż 13.0.1;
  3. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, przechodząc do zakładki FAQ lub do zakładki Baza Wiedzy, która znajduje się pod adresem https://pomoc.fakturomania.pl/.

§ 5

Rejestracja w Serwisie

 1. Aby dokonać rejestracji należy:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym Użytkownik podaje następujące dane: e-mail oraz hasło do logowania w serwisie. Przy rejestracji przy pomocy Google bądź Facebooka wymagane jest jedynie potwierdzenie autoryzacji,
  2. zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie przez Użytkownika opcji „Zapamiętaj hasło”.
 3. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do numeru (ID), który jest generowany przez Usługodawcę przy rejestracji adresu e-mail (dalej: „Konto” lub „Konto Użytkownika”). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne.
 5. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć Użytkownika.

§ 6

Pośrednictwo w płatnościach

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro S.A.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za odbieranie i księgowanie płatności jest PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań (przelewy24). W przypadku jakichkolwiek opóźnień, Kupujący powinien składać reklamację przez portal https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, dołączając do reklamacji potwierdzenie przelewu.
 3. Usługodawca nie ma wpływu na czas księgowania płatności.

§ 7

Wynagrodzenie Usługodawcy

 1. Za świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
  1. 0 zł za miesięczny pakiet podstawowy;
  2. 99.00 zł netto za pakiet PREMIUM 1M;
  3. 279.00 zł netto za pakiet PREMIUM 3M;
  4. 539.00 zł netto za pakiet PREMIUM 6M;
  5. 999.00 zł netto za pakiet PREMIUM 12M;
  6. 20.00 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 4 SZT;
  7. 40.00 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 8 SZT;
  8. 60.00 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 12 SZT;
  9. 120.00 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 24 SZT.

§ 8

E-wysyłka

 1. Użytkownicy serwisu Fakturomania.pl mają możliwość skorzystania z modułu E-wysyłki zwaną dalej E-rozliczenia, E-deklaracje lub deklaracje podatkowe. W celu umożliwienia składania deklaracji podatkowych Użytkowników, niezbędne jest dostarczenie odpowiedniemu dla Podatnika Urzędowi Skarbowemu pełnomocnictwa UPL-1 dla osób reprezentujących Usługodawcę. UPL-1 może zostać pobrane przez Użytkownika jedynie po pełnej konfiguracji konta, wykupieniu pakietu premium oraz pakietu wysyłkowego z https://app.fakturomania.pl/ustawienia/platnosci/e-rozliczenia. Moduł E-wysyłki jest formą przejściową przekazywania deklaracji Użytkowników, został on w systemie zaimplementowany w celu możliwości zachowania terminów podatkowych nowo powstałych podmiotów, którzy oczekują na wydanie elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego.
 2. Niniejszy moduł umożliwia złożenie poniżej enumeratywnie wskazanych deklaracji podatkowych danego Użytkownika. Deklaracje możliwe do złożenia to:
  1. JPK_VAT
  2. JPK_V7M
  3. JPK_V7K
  4. VAT-7
  5. VAT-7K
  6. VAT-UE
  7. VAT-27
  8. VAT-9M
  9. CIT-8
  10. PIT-11
  11. PIT-4R
 3. W celu prawidłowej obsługi modułu E-wysyłki należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną na link.
 4. Przekazanie Ministerstwu Finansów deklaracji podatkowych Użytkownika przez Serwis następuje:
  1. w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w takim przypadku deklaracja jest przekazywana w następnym dniu roboczym),
  2. w terminach podatkowych w przypadku prawidłowo zleconych wysyłek oraz,
  3. w 25. dzień miesiąca w przypadku deklaracji dotyczących podatku VAT, chyba że termin wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku - w następnym dniu roboczym).

  Przekazanie deklaracji za pośrednictwem serwisu należy zlecić najpóźniej do godziny zamknięcia dnia pracy serwisu (16:00) z zachowaniem terminu następnego punktu.

 5. Użytkownik w przypadku chęci skorzystania z modułu E-wysyłki zobowiązany jest dostarczyć deklaracje podatkowe do przekazania najpóźniej na 3 dni przed ostatecznym terminem podatkowym. W przypadku późniejszego dostarczenia deklaracji Serwis nie gwarantuje złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2 w terminie ustawowym, aczkolwiek Serwis dołoży wszelkich starań w celu przekazania deklaracji w terminie ustawowym.
 6. Po złożonej deklaracji (z wyjątkiem pliku JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K) użytkownicy w ciągu trzech dni roboczych otrzymają Urzędowe Potwierdzenia Odbioru, które dostępne będzie w module E-wysyłki w postaci numeru referencyjnego zapisanego w dokumencie txt.
 7. W każdym etapie korzystania z aplikacji Użytkownik ma dostęp do statusu przekazywanych deklaracji. W Serwisie wyróżnia się 5 statusów:
  1. Nie podjęto działań – oznacza brak zlecenia przekazania deklaracji podatkowej,
  2. Zlecono wysyłkę – oznacza zlecenie przekazania deklaracji podatkowej,
  3. Wysyłka rozpoczęta – oznacza przekazanie deklaracji podatkowej przez serwis oraz oczekiwanie na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
  4. Błąd wysyłki – oznacza brak możliwości przekazania deklaracji z przyczyn niezależnych od Serwisu (np.: brak złożonego pełnomocnictwa UPL-1),
  5. Wysyłka zakończona – oznacza prawidłowe przekazanie deklaracji podatkowej ministerstwu finansów oraz uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
 8. Odpłatność usługi:
  1. Usługa przekazania e-deklaracji jest odpłatna zgodnie z cennikiem wskazanym w § 7 regulaminu serwisu.
  2. Płatność za wybrany pakiet można dokonać udając się do zakładki „Płatności”, a następnie „Płatność za e-rozliczenia” po zalogowaniu w Serwisie.
 9. Odpowiedzialność Serwisu:
  1. Fakturomania Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-wysyłki. Dane wygenerowane w ramach serwisu Fakturomania.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.
  2. Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu Fakturomania.pl.
  3. Fakturomania.pl zapewnia pełną ochronę informacji przetwarzanych w ramach Usługi E-wysyłki.
  4. Serwis dołoży wszelkich starań w celu terminowego przekazania dokumentacji do Ministerstwa Finansów, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czynniki, które mogą zakłócić lub uniemożliwić przekazanie e-deklaracji Użytkownika. Takie czynniki niezależne od działania Serwisu są wymienione w § 9 regulaminu.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§4);
  2. kradzieży Konta, obciążeń, zakupów, usunięcia lub kradzieży plików na skutek włamania, udostępnienia danych osobom trzecim;
  3. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych, tj.: siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu oraz przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne podobne usługi;
  4. niedozwolonego korzystania z Usługi przez jakiegokolwiek Użytkownika, złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego innego Użytkownika Internetu;
  5. przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu;
  6. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows);
  7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  8. w innych przypadkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie, Bazie Wiedzy oraz kanale YouTube.
 3. Usługodawca nie odpowiada za treść publikowaną w niniejszym Serwisie w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie. Treść nie stanowi opinii prawnej, ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść Serwisu nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść Serwisu stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów prowadzących Serwis (dalej: Autorzy). Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych w Serwisie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 5. Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika szeroko rozumianej działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi Serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych lub naprawczych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Usługi będą realizowane po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z powyższych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Usługodawca ma prawo czasowego ograniczania funkcji Serwisu, udostępniania go w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń pod względem liczby Użytkowników online, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność świadczonych Usług.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w każdej części Serwisu Fakturomania.pl treści reklamowych w dowolnej formie.

§ 10

Prawo autorskie i Prawo własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści (m.in.: znaki towarowe, utwory, zdjęcia, multimedia, teksty, kod źródłowy, układ i wybór szaty graficznej) zamieszczone w Serwisie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz. 83 ze zm.) są chronione. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu fakturomania.pl należą do Usługodawcy - Fakturomania sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Generała L. Okulickiego 19B lok. 11.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie treści Serwisu wymaga zgody Usługodawcy.
 3. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie treści w sposób niezgodny z Regulaminem, a zwłaszcza kopiowanie ich w celu uzyskania korzyści majątkowej.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis (dalej “RODO“).
 3. Warunkiem udostępnienia danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na ich udostępnienie bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na stronie Serwisu podczas wypełniania formularza celem rejestracji Konta, bądź przez wypełnienie stosownego formularza przesłanego na adres mailowy Użytkownika. Niewyrażenie powyższej zgody uniemożliwia przekazanie danych osobowych Usługodawcy, a co za tym idzie, założenie Konta oraz korzystanie z funkcjonalności serwisu.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie dokonane drogą elektroniczną.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy pomiędzy Stronami.
 6. Usługodawca zapewnia przetwarzanie danych w sposób zgodny z prawem, rzetelny oraz przejrzysty dla Użytkownika.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi niezbędnych informacji na temat celu, w jakim dane osobowe są przez niego przetwarzane. Usługodawca zobowiązuje się również do udzielenia Użytkownikowi informacji o celu, w którym dane osobowe zostaną wykorzystane, w przypadku, gdy cel ten różni się od celu, w którym Użytkownik dane osobowe podał.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie danych osobowych.
 9. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające najwyższą ochronę przetwarzania danych osobowych Użytkowników, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, celem efektywnej realizacji ochrony danych osobowych.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Usługodawcę przez okres niezbędny do realizacji postanowień zawartej między Stronami umowy oraz po jej wygaśnięciu przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.
 12. Usługodawca może być zobowiązany do ujawnienia informacji o Użytkowniku, w tym podania jego danych osobowych, osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest prawnie wymagane, w szczególności na żądanie odpowiednich organów państwowych. W przypadku wypowiedzenia umowy, odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, bądź odmowy akceptacji ewentualnych zmian Regulaminu przez Użytkownika, dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie oraz w celu określonym przepisami prawa.
 13. Usługodawca zastrzega możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, przez które rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny wybranych czynników osobowych osoby fizycznej.
 14. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia.
 15. W przypadku gdy dane osobowe zostały pozyskane nie od osoby której dane dotyczą, Usługodawca udostępnia osobie, której dane dotyczą, informacje zawarte w Regulaminie oraz wskazuje źródło informacji o danych osobowych takiej osoby.
 16. Użytkownik ma prawo do „bycia zapomnianym“, przez co należy rozumieć prawo żądania usunięcia wszelkich danych dotyczących jego osoby. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 17. Usługodawca prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych oraz Rejestr Naruszeń, a także posiada Politykę ochrony danych osobowych. Wymienione dokumenty mogą zostać udostępnione do wglądu na wniosek Użytkownika.

§ 12

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail reklamacje@fakturomania.pl. Wiadomość winna zostać zatytułowana jako „Reklamacja“ oraz zawierać nazwę przedsiębiorcy, numer firmy nadany przez serwis, adres e-mail Użytkownika oraz opis stanu faktycznego.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji potrzebnych do usunięcia ewentualnej awarii.

§ 13

Integralne dokumenty regulaminu

 1. Integralną cześcią regulaminu są:
  1. Baza Wiedzy;
  2. Kanał YouTube;
  3. Regulamin cookies.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Użytkownika:
  1. Umowa powierzenia danych osobowych (link)

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim poprzez Rejestrację wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Prawem właściwym dla świadczenia usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu wyłącznie właściwy jest sąd dla siedziby Usługodawcy, chyba że Użytkownik jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd według właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.